بزودی شرحی از فعالیتهای این دفتر دراین پروژه درج می گردد

ساحت محراب معرق - کاشی های خشتی و .... تغییر قرارداد مهندسین با کارگران.......