١- نماسازی اماکن شامل مساجد مدارس بنای یادمان شهدا حسینیه بانکها و ...

2-نماکاری با آجر و سایر مصالح زیبا سازی نما

3-کاشی کاری معرق خشتی مینیاتور در قالبهای معماری مقرنس رسمی بندی و ....

4-کارشناسی و قیمت گذاری بر پروژه های نماکاری و کاشی کاری

5-همکاری با مهندسین ساختمانی و سایر همکاران نماساز و کاشی کار

6-اقدام جهت تشکیل انجمن هنرمندان معمار سنتی و تزیین کار در صورت اخذ مجوز و به حد نصاب رسیدن اعضا

7........