به منظور اجرای همایش هنرمند معمار از تمامی معماران و هنرمندان علی الخصوص هنرمندان کاشی معرق دعوت به عمل می آید تا با ارسال مشخصات خود این دفتر را در پیگیری و اخذ مجوز این همایش یاری نمایند

09127532440

m_h_hajiyan@yahoo.com