قیمت کاشی هنری معرق بسته به طرح و مکان اجرا متفاوت است ولیکن یک متر مربع آن از حداقل ١٨٠ هزار تومان با طرح درشت شروع می شود و با توجه به درخواست مشتری یا کارفرما قیمت رو به بالا تغییر می کند