کاشی معرق

کاشی معرق چیست؟

کاشی، معرق از قطعات کاشی  مختلف و رنگهای گوناگون است که چون کنار هم قرار گیرند، نقشی بدیع به وجود آید.

تاریخچه ای از هنر کاشی معرق

معرّق‌کاری کاشی در دوره سلجوقیان یعنی در قرن 6 هجری به سمت کمال رفت و بسیار متداول گردید. در قرن هشتم هجری هنرمندان معرّق‌کار به مراتب از هنرمندان عهد سلجوقی جلو افتادند. در این قرن موفق شدند اجزایی راکه اشکال معرّق از آنها تشکیل می‌یابد کوچکتر کنند و لطیف‌ترین و زیباترین اشکال بنایی و هندسی را در مجموعه‌ای از رنگهای زیبا و براق که جز در فنون و صنایع شرقی خصوصاً ایرانی دیده نمی‌شود، نمایش دهند. مخصوصاً ارزانی معرّق بیشتر موجب شیوع آن گردیده. صنعت معرّق‌کاری در قرنهای 9 و 10 هجری به سنت‌های شرقی خود رسید. دراین دوره مراکز مهم معرّق‌سازی شهرهای اصفهان، یزد، کاشان، هرات، سمرقند و تبریز بودند.